فعلا دو پست قبلی رو با رمز اخری که ازم دارید مربوط به کار دوم باز کنید تا برگردم قلبماچ