انقد دلم گرفته که حد نداره.... خیلی ناراحتم خیلی خیلی :(( 

یه سری عکس میذارم هر وقت حالم بهتر شد... از گیفت عروسیمون و کارتمون و ... که قولش رو داده بودم.... 

فعلا :(