فردا بهترین روز؟؟؟؟ یا بدترین روز زندگی من؟؟؟؟

 

التماستون میکنم برام دعا کنید...... برام دعا کنید فردا با خبر خوب بیام.... به دعاتون به دلای پاکتون ایمان دارم...

خودم که یه عالمه نذر کردم و دیگه فقط پیش خدا رو سیاهم ... ولی شما... خواستم ننویسم ولی ترسیدم پشیمون شم.... ترسیدم شما دعام نکنید و پشیمون شم...

خدایا التماست میکنم فردا بهترین روز زندگیمون باشه....